Grundlaget

Vedtægter

Vedtægter for Samlingspartiet Favrskov

§1 Samlingspartiet Favrskov.

Stk.1. Foreningens navn er Samlingspartiet Favrskov – Forkortet: SPF
Stk.2. Foreningens hjemsted er Favrskov Kommune.
Stk.3. Foreningen er medlem af landsorganisationen Samlingspartiet – Danmarks Frie Parti. (Samlingspartiet)

§2 Formål.
Stk.1. Kommuneforeningens formål er:
a. at engagere og organisere medlemmer ved at støtte op om, og igangsætte initiativer, som arbejder hen imod Samlingspartiets mål
b. opstille kandidater til kommunalvalg og indstilling af kandidater til folketingsvalg
c. Med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engagerende i samfundet.

§3 Medlemskreds
Stk.1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Stk.2. Man bliver medlem i SPF, når man har meldt sig ind i Samlingspartiet
Stk.3. Indmeldelse sker gennem Landsforeningen på foreningens hjemmeside. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent, som opkræves af lokalforeningen.
Stk.4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem.
Stk.5. Medlemmerne betaler et af Samlingspartiets Landsmøde fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

§4 Generalforsamlingen
Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved meddelelse med mail til medlemmerne/ved annoncering på lokalforeningens sociale medier og hjemmeside, med angivelse af dagsorden.
Stk.3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af budget
8. Valg af formand
9. Valg af næstformand
10. Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
11. Valg af revisor og en revisorsuppleant
12. Eventuelt

Stk.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.
Stk.6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk.7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal/ pointmetoden/ prioriteringsmetoden.

§5 Ekstraordinær generalforsamling
Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§6 Foreningens daglige ledelse
Stk.1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden  som minimum også består af kassereren. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der hvert år er 50% af bestyrelsens medlemmer på valg.
Stk.2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk.3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
Stk.4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk.5. Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder.
Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

§7 Økonomi, regnskab og revision
Stk.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk.2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk.3. Foreningens regnskab føres af kasseren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk.4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§8 Tegningsregler og hæftelse
Stk.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk.2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§9 Vedtægtsændringer
Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§10 Opløsning
Stk.1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk.2. Foreningens formue overgår i tilfælde af opløsning til Samlingspartiets landsorganisation

§11 Datering
Stk.1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 31. maj 2021

Scroll til toppen